ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     บกพร่องทางการพูด 

บกพร่องทางการพูด
บกพร่องทางการพูด  

ความบกพร่องทางการพูด   หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องซึ่งเกิดจากการพูดผิดปกติ ในด้านความชัดเจนในการปรับปรุงแต่งระดับและคุณภาพของเสียง จังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด ความบกพร่องทางการพูดพิจารณาได้ 3 ด้าน ดังนี้ ความบกพร่องในด้านการปรุงเสียง (Articulator Disorders) แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ
    1.1   เสียงบางส่วนของคำขาดหายไป เช่น "ความ" เป็น "คาม" เป็นต้น
    1.2   ออกเสียงของตัวอื่นแทนตัวที่ถูกต้อง เช่น "กิน" "จิน" เป็นต้น
    1.3   เพิ่มเสียงที่ไม่ใช่สียงที่ถูกต้องลงไปด้วย เช่น "หกล้ม" เป็น "หก-กะ-ล้ม"
    1.4   เสียงเพี้ยนหรือเปล่งไปเช่น "แล้ว" เป็น "แล่ว"
ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าความบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นประจำหรือไม่ ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีของผู้พูดเป็นอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง และเป็นวัฒนธรรมของผู้พูดก็ไม่ถือว่าผิดปกติ เช่น คนภาคใต้เรียกแมงกะพรุนว่า แมงพุนก็ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด
ความบกพร่องของเสียงพูด (Voice Disorders) แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
    2.1  ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เสียงสูงหรือต่ำตลอดเวลา หรือเสียงที่พูดอยู่ในระดับเดียวตลอด เสียงพูดผิดเพศ ผิดวัย
    2.2  เสียงดังหรือค่อยเกินไป คล้ายๆ กับตะโกนหรือกระซิบอยู่ตลอดเวลา
    2.3  คุณภาพของเสียงไม่ดี เช่น เสียงแตกพร่า เสียงกระด้าง เสียงแหบแห้งตลอดเวลา เป็นต้น
ความบกพร่องของจังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด (speech Flow Disorders) แบ่งเป็น 5 ลักษณะ คือ
    3.1  พูดไม่ถูกตามลำดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา
    3.2  การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง
    3.3  อัตราการพูดเร็วหรือช้าเกินไป
    3.4  จังหวะของเสียงพูดผิดปกติ
    3.5  เสียงพูดขาดความต่อเนื่อง สละสลวย
ความบกพร่องประเภทนี้พบมากคือการติดอ่างและพูดเร็วรัว คนติดอ่างจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับการพูด เช่น พูดซ้ำคำคำเดียวหลายๆ ครั้ง หรืออึดอักๆ เสียงยืดยานคาง พูดขาดเป็นห้วงๆ มีกิริยาท่าทางที่แสดงถึงความยากลำบากในการออกเสียงส่วนการพูดเร็วเกินไปนั้น เสียงพูดจะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็นรูปประโยคผิดไปสลับเสียงตัวหนึ่ง เป็นต้น

 1.  
 2.  
 3.  

    ความบกพร่องทางภาษา  หมายถึง  การขาดความสามารถ ที่จะเข้าใจความหมายของคำพูด และ/หรือไม่สามารถแสดงความคิด ออกมาเป็นถ้อยคำได้ ซึ่งพิจารณาได้ 3 ด้าน ดังนี้

 1.  

 1. การพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าวัย (Delayed Language) มี 5 ลักษณะคือ
     1.1  มีความยากลำบากในการใช้ภาษา
     1.2  มีความผิดปกติของไวยกรณ์และโครงสร้างของประโยค
     1.3  ไม่สามารถสร้างประโยคได้
     1.4  มีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา อารมณ์ สมองผิดปกติ
     1.5  ภาษาที่ใช้เป็นภาษาห้วน ๆ
  การไม่มีความสามารถเข้าใจและสร้างถ้อยคำ (Aphasia) เนื่องจากสมองหรือปราสาท ได้รับการกระทบกระเทือนหรือบาดเจ็บ มี 7 ลักษณะ คือ
     2.1  อ่านไม่ออก
     2.2  เขียนไม่ได้
     2.3  สะกดคำไม่ได้
     2.4  ใช้ภาษาสับสนยุ่งเหยิง
     2.5  จำคำหรือประโยคไม่ได้
     2.6  ไม่เข้าใจคำสั่ง
     2.7  อารมณ์ไม่คงที่
  ความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษา (Specific Language Disabilities) เนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บ จากการกระทบกระเทือน มี 2 ลักษณะ คือ
    
  3.1 ความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital Aphasia) เนื่องจากสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือน มี 2 ลักษณะ คือ
         3.1.1 ความขัดแย้งกันของสิ่งที่ได้ยินจริงๆ กับสิ่งที่คาดว่าจะได้ยิน
         3.1.2 ความขัดแย้งกันในการจำเสียงที่ได้ยิน
         3.1.3 ความขัดแย้งกันในการประสมประสานเสียงที่ได้ยิน
         3.1.4 ความขัดแย้งกันในความเข้าใจภาษาพูด
         3.1.5 ความขัดแย้งในการแสดงออกทางภาษา
  ลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดกับเด็กซึ่งหูหนวกมาแต่แรกเกิด จึงทำให้เด็กขาดพัฒนาการทางภาษาไป
    
  3.2 ความผิดปกติหลังการพัฒนาภาษา (Developmental Aphasia) เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กมีพัฒนาการทางภาษาแล้ว
 2.  
 3.  

        จึงอาจกล่าวได้ว่า ความผิดปกติทางการพูดมีความแตกต่างจากความผิดปกติทางภาษาคือ ความผิดปกติทางการพูด เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวกับเสียงพูดในด้านการปรุงแต่งระดับและคุณภาพของเสียงจังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด ส่วนความผิดปกติทางภาษาเป็นความผิดปกติด้านการพัฒนาทางภาษาความสามารถเกี่ยวกับความเข้าใจ การสร้างถ้อยคำและความผิดปกติที่เกิดก่อนและหลังการมีพัฒนาการทางภาษา

bar_green.gif

 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,473

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.