ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     สภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนโดยรวม  

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม

          ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ  มีลักษณะเป็นที่ราบตามลำห้วยสาขาของแม่น้ำโขง  โดยพื้นที่ราบสม่ำเสมอ  มีประชากรประมาณ  ๓๔๗,๑๕๑  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ  ได้แก่   โรงเรียนบ้านหนองแอก   โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล เทศบาลตำบล  บางทรายใหญ่ ธารจินดา รีสอร์ท  มุกดาสวรรค์ รีสอร์ท  ตำรวจทางหลวงบางทรายใหญ่  และวัดสระพังทอง  อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง  และประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา

          ๒) จังหวัดมุกดาหาร มี ๗ อำเภอ ลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นจังหวัดชายแดน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๖-๑๗ องศาเหนือ  และระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๔-๑๐๕ องศาตะวันออก    มีพื้นที่ ๔,๗๖๙.๖๗๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒,๙๘๐,๖๒๕ ไร่  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๖๔๒  กิโลเมตร  เป็นจังหวัดที่  ๗๓   ของประเทศไทย  และเป็นจังหวัดที่  ๑๗  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนประชากร   ๓๓๙,๕๗๕  คน  เป็นชาย  ๑๗๐,๓๒๗  คน  เป็นหญิง  ๑๖๙,๒๔๘  คน  จำนวนคนพิการ   ที่จดทะเบียนแล้ว  จำนวน  ๓,๓๙๒  คน 

          ๓) ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  อาชีพหลักคือ  อาชีพเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว  ต่อปี  ๓๐,๖๐๐  บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน

          ๔) โอกาสและข้อจำกัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ใกล้วัดสระพังทอง ใกล้โรงเรียนบ้านหนองแอก  และใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากวัด โรงเรียนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี 

 

 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,457

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.