ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม


  หน้าแรก     ทำเนียบบุคลากร 

ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร  
ทำเนียบบุคลากร


นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร


นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร


นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์
ครู คศ.2


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
ครู คศ.2


นายธนศักดิ์ ปัททุม
ครู คศ.2


นางสาววิภารัตน์ คนแคล้ว
ครู คศ.1


นางสาวสัชญา คำไชยเทพ
ครู คศ.1


นางสาวสุภาวิดา คำพิลา
ครู คศ.1


นางสาวอรวี หล้าสุพรม
ครู คศ.1


นายธีระเชษฐ แก้วเสถียร
ครู คศ.1


นายกานต์กิจจ์ ธาริตไชยนันท์
ครู คศ.1


นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ
ครู คศ.1


นางศรวณีย์ สุพรรณ
ครู คศ.1


นางสาวสุนิสา เขียวพรม
ครู คศ.1


นางสาววราภรณ์ บัวศรี
ครูผู้ช่วย


นายกิทิศักดิ์ แสนโคตร
ครูผู้ช่วย


นายณัฐกิตต์ ปริมาณ
ครูผู้ช่วย


นางสาวณกัญญรินทร์ พุทธะอานันต์กุล
ครูผู้ช่วย


นางสาวมธุรส สกุลโพน
ครูผู้ช่วย


นางสาวนิภาพร อินธิโคตร
ครูผู้ช่วย


นางนันทวดี คันธวงค์
ครูผู้ช่วย


นายธวัชชัย ติยะโคตร
พนักงานราชการ


นางสาวธัญชนก บุดดี
พนักงานราชการ


นางสาวนนทรี พิมพ์ปัดชา
พนักงานราชการ


นางสาวรัตติยากร จันปุ่ม
พนักงานราชการ


นายบดินทร์ ใจคง
พนักงานราชการ


นางสาวพรกมล สีดอกพุด
พนักงานราชการ


นางสาวรุ่งทิวา ทองออน
พนักงานราชการ


นายศราวุฒิ วังทะพันธ์
พนักงานราชการ


นายนัธพงษ์ สุริยะวงค์
ครูอัตราจ้างคู่ขนานออทิสติก


นางสาวนภาวรรณ ทวีโคตร
ครูอัตราจ้างคู่ขนานออทิสติก


นายวิศวกร กลิ่นกล้า
ครูอัตราจ้างสอนเด็กเจ็บป่วย


นางสาวสุดารัตน์ ศรีประสงค์
พนักงานธุรการ


นางสาวมณีวรรณ วงค์ตาขี่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสุพัฒตรา ไชยรักษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางศิราณี อุมงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปิยมาศ ศิริชัยวัฒนกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัทญา เผ่าพันธ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายปรีชา คนขยัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดบาศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมณีรัตน์ บุญมาก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนงลักษณ์ ใจสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุมิตรา อังคนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมณีรัตน์ ชิมโพธิ์คลัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัชรียา สุริยะวงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวเวนุกา ครองยุติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววรรณศิริ พาลึก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายอดิศักดิ์ ไกยะฝ่าย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาววรรณา รูปเหลี่ยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุวนันท์ เบญมาตย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายสุวิทย์ พิมพ์ศักดิ์
ภารโรง


นางปรียามาศ ลีนาแด
คนงาน


นายวีระชัย นามโคตร
คนงาน


นางอรสา ทองมหา
คนครัว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
ถาม - ตอบ
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 804,242

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.