ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ทำเนียบการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัย
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
รายงานงบทดลอง
SAR สถานศึกษา
งานคูปองการศึกษา
ลงนามถวายพระพร
กิจกรรม


  หน้าแรก     กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ  


นายธนศักดิ์ ปัททุม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม


นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์
หัวงานหลักสูตร


นางสาวอรวี หล้าสุพรม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน


นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายกานต์กิจจ์ ธาริตไชยนันท์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายณัฐกิตต์ ปริมาณ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน


นางนันทวดี คันธวงค์
หัวหน้างานส่งเสริม สนับสนุน การฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน


นางสาวนิภาพร อินธิโคตร
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร


นางสาวมธุรส สกุลโพน
หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้


นางสาวณกัญญรินทร์ พุทธะอานันต์กุล
หัวหน้างานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล


นางสาวรัตติยากร จันปุ่ม
เจ้าหน้าที่งานให้คำปรึกษา แนะแนว และส่งต่อ


นางสาวพรกมล สีดอกพุด
เจ้าหน้าที่งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล


นายศราวุฒิ วังทะพันธ์
เจ้าหน้าที่งานแผนการปฏิบัติการและสารสนเทศ


นายวิศวกร กลิ่นกล้า
เจ้าหน้าที่งานจัดการศึกษาสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล


นายนัธพงษ์ สุริยะวงค์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม


นางสาวนภาวรรณ ทวีโคตร
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดี
ถาม - ตอบ
จดข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 804,287

ความคิดเห็น
เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
แบบการนำเสนอผลงานสถาน​ศึก​ษา​ที่มีวิธีปฎิบัติ​ที่​เป็น​เลิศ​ (Best​ Practices)​ ด้าน​การ​บริหาร​และก
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
Tel : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.