ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบการบริหารงาน
วีดีโอการจัดการียนการสอน
Download เอกสาร
ผลงานสถานศึกษา
เผยแพร่งานวิจัย
SAR สถานศึกษา

  หน้าแรก     ทำเนียบบุคลากร 

ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร  


นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการ


นางสาวเพ็ญนภา พนมแก
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร


นายธนวัฒน์ ปากหวาน
ครู คศ.๒


นางสาววิจิตรา ศิริ
ครู คศ.๒


นางสาวมยุรา อนุญาหงษ์
ครู คศ.๒


นางสาววิภารัตน์ คนแคล้ว
ครู คศ.๑


นางสาวภริกา ผ่องแผ้ว
ครู คศ.๑


นางสาวปริณดา ทิพมณี
ครู คศ.๑


นางสาวสัชญา คำไชยเทพ
ครู คศ.๑


นางสาวรุ่งนภา คันทะลา
ครู คศ.๑


นางสาวพนอ มณีสุข
ครู คศ.๑


นางสาวผุสดี ทับธานี
ครู คศ.๑


นางสาวอรวี หล้าสุพรม
ครู คศ.๑


นายสุริยา ไชยเชษฐ
ครู คศ.๑


นางสาวน้ำฝน โงชาฤทธิ์
ครู คศ.๑


นายธีระเชษฐ แก้วเสถียร
ครู คศ.๑


นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ
ครู คศ.๑


นางสาวสุนิสา เขียวพรม
ครูผู้ช่วย


นางศรวณีย์ สุพรรณ
ครู คศ.๑


นางสาววราภรณ์ บัวศรี
ครูผู้ช่วย


นายธวัชชัย ติยะโคตร
พนักงานราชการ


นายกิทิศักดิ์ แสนโคตร
พนักงานราชการ


นางสาวธัญชนก บุดดี
พนักงานราชการ


นางสาวรัตติยากร จันปุ่ม
พนักงานราชการ


นางสาวกาญจนภรณ์ ขุนนรา
พนักงานราชการ


นางสาวนนทรี พิมพ์ปัดชา
พนักงานราชการ


นายนรากร ไกยะฝ่าย
พนักงานราชการ


นายอาคม ใจตรง
พนักงานราชการ


นายวิศวกร กลิ่นกล้า
ครูสอนเด็กเจ็บป่วย


นายนัธพงษ์ สุริยะวงค์
ครูคู่ขนานออทิสติก


นางสาวนภาวรรณ ทวีโคตร
ครูคู่ขนานออทิสติก


นางสาวสุดารัตน์ ศรีประสงค์
พนักงานธุรการ


นางสุพัฒตรา ไชยรักษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวหนึ่งฤทัย ลาดบาศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมณีวรรณ วงค์ตาขี่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมณีรัตน์ บุญมาก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวปิยมาศ ศิริชัยวัฒนกุล
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนงลักษณ์ ใจสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางศิราณี อุมงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายปรีชา คนขยัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวมณีรัตน์ ชิมโพธิ์คลัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวจินตนา คนแคล้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัชรียา สุริยะวงค์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวสุมิตรา อังคนา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวพัทญา คนไว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวดารณี วินทชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นายบดินทร์ ใจคง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวศิริลักษณ์ สลางสิงห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวเวนุกา ครองยุติ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวอนัญญา ก้อนคำตัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางปรียามาศ ลีนาแด
คนงาน


นายวีระชัย นามโคตร
คนงาน


นางอรสา ทองมหา
คนครัว


นายสุวิทย์ พิมพ์ศักดิ์
ภารโรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เกล็ดความรู้ ประเภทความพิการ
ผู้ใหญ่ใจดี
ติดต่อเรา
ปฏิทิน
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 เมษายน 2564
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 100.25.42.117
คุณเข้าชมลำดับที่ 592,997

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จดข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035   Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.