ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


  หน้าแรก     วิจัย 
วิจัย
วิจัย  
     รายงานผลการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงเดินในการฝึกเดินที่มีต่อความสามารถในการเดิน ของบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวดาวน์โหลด
     ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
     ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญา ที่ส่งผลต่อพัฒนาการทักษะทางสังคมและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการโดยใช้ระบบกล่่องงาน ของนักเรียนออทิสติกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
     การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงการส่งเสิรม คุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพของเด็กพิการบนพื้นฐานความเป็นไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
     ผลการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมตัดด้วยกรรไกร สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารดาวน์โหลด
     การศึกษาความสามารถ 6 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กหญิงปัญญาพร แซ่ฉั่ว โดยใช้ระบบกล่อมงาน (ครูพรสวรรค์ ศรีบุรมย์)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะทางวิชาการเรื่องการรู้ค่าของเงินในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (วิจิตรา ศิริ)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะทักษะทางวิชาการ เรื่องการรู้จักอวัยวะโดยใช้เพลงสำหรับบุคคลออทิสติก (รุ่งรัตน์ ภาคภูมิ)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรืสุขภาพโดยใช้กิจกรรมศิลปะ (เบญจมาภรณ์ หาญลือ)ดาวน์โหลด
     การใช้เทคนิคการสอนซ้ำจากชุดการสอน ลากหลากหลายสู่ลายมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนออทิสติก (ญาณิกา สุพล)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร เรื่องการสื่อสารโดยใช้รูปภาพชุดการสอนบัตรภาพบัตรคำสำหรับบุคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (กิตติศักดิ์ น้อยทรง)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยใช้วิดิทัศน์การแต่งกาย (สิริยากร แสนสุข)ดาวน์โหลด
     รายงานการศึกษาผลการสอนโดยใช้โปรแกรม TEACCH (ธวัชชัย ติยะโคตร)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาศักยภาพการใช้สติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการเรื่องการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮตามแบบโดยใช้แบบฝึกการเขียนพยัญชนะไทย (ดิเรก ประคำนอก)ดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมรูปทรงหรรษาเพื่อพัฒนาประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กออทิสติก (สิริพร ไชยศรี)ดาวน์โหลด
     การปรับพฤติกรรมกรีดร้องไม่ยอมร่วมกิจกรรมของเด็กออทิสติกโดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ (กนกอร ภูถาดงา)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการก้าวเดินโดยใช้คอกหัดเดิน(สุวิทย์ อาจวิชัย)ดาวน์โหลด
     การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดฝึกมาตราตัวสะกด สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ดวงตา ปุยละเทิม)ดาวน์โหลด
     การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เรื่องการรับประทานอาหาร โดยการสอนแบบวิเคราะห์งาน (นิตยา ทิพมณี)ดาวน์โหลด
 
นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.13.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 537,437

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : Watpiw1203@obecmail.obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.